Nasıl İhracatçı Olunur

 

"Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 4059 Sayılı Kanun"un 6. Maddesinin (c) fıkrasına göre; İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşudur.

06.06.2006 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. Maddesi'nin (e) fıkrasında;

İhracatçı: "İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar" olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; fatura düzenleyebilmek için gerekli olan, Vergi Mükellefiyet kaydı yaptırılmak şartıyla, gerçek kişiler de İhracatçı Birliklerine üye olarak ihracat yapabilmektedir.

İhracat Yönetmeliği'nin 5. Maddesi'nde ise; "İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir" denilmektedir.

Bu çerçevede, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilmektedir.

İhracat yapmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir.

5910 Sayılı "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"un 4. Maddesi'nde;
(1) İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir.
(2) Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.
(3) Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Müsteşarlığı?nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla Müsteşarlık(Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından belirlenir.
hükümleri ifade edilmektedir.

5910 sayılı Kanun'a istinaden yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in üyelikle ilgili 6.Maddesi şu şekildedir;
(1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.
(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.
(3) Üyeler;
a)  Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,
b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,
c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,
ç) Birlik kararlarına uymakla,
d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,
e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle,
yükümlüdür.
Buna göre; ihracat yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili birliğe üye olmaları zorunludur. Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranmaktadır. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilmektedir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince, ilgili birliğin iştigal alanına giren sektördeki, ihracatçı firmaları ilgilendiren mevzuattaki ve ihraç pazarlarındaki son gelişmeler,  ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuarlar gibi konular söz konusu birliğe üye firmalara duyurular (sirküler) şeklinde gönderilmektedir. Bunun dışındaki tüm sektörleri ilgilendiren konularla ilgili duyurular ise tüm üye ihracatçı firmalara Genel Sirküler olarak gönderilmektedir.

Ayrıca; 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'in 13. Maddesi'nin 1. fıkrasında; "Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilir. İlave sürenin ne kadar olacağı Müsteşarlıkça belirlenir" denilmektedir.

Buna göre; bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında katılımcı firmaların Fuar Desteğinden yararlanabilmesi için sergilediği ürün/ürünlerle ilgili, üyesi olduğu İhracatçı Birliğini bünyesinde barındıran İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvurması gerekmektedir.
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Denizli, Erzurum, Giresun ve Trabzon'da olmak üzere 11 ilde toplam 13 Genel Sekreterlik ve ihracatçıya yerinde hizmet vermek üzere, Genel Sekreterliklere bağlı irtibat büroları faaliyette bulunmaktadır.
Gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri onayı ve üyelik işlemlerini, Genel Sekreterlikler birbiri adına yapabildiğinden, herhangi bir birliğe üye olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi bulunduğu yere en yakın Genel Sekreterlik veya irtibat bürosuna giderek üyelik işlemini yaptırabilmektedir.

Üyelik sırasında istenen belgeler;
1- Üyelik Formu*
2- Taahhütname*  
3- Vergi mükellefiyet yazısı. (İlgili vergi dairesi tasdikli - Fotokopisi)
Gerçek Kişiler için (TC. Kimlik Numarasının yer aldığı)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- İmza Sirküleri (Fotokopisi)
5- a) Tüzel Firmalar için: Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
b) Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortaklıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi


* Genel Sekreterlikler, irtibat büroları ve Genel Sekreterlik web sayfalarından temin edilebilir

Ayrıca üyelik sırasında Giriş Aidatı alınmaktadır. Üyeliğin yapıldığı yıl Yıllık Aidat ödenmezken üyeliği takip eden yıldan itibaren başlamak üzere, yılın ilk iki ayı içerisinde (01 Ocak-28/29 Şubat tarihleri arasında) Yıllık Aidat ödenmektedir.

Üyelik Formu ve Taahhütnamenin kaşelenmesi ve imzaya yetkili firma temsilcisi tarafından imzalanması gerekmekte, belgeler ve üyelik aidatı, Genel Sekreterlikler ya da irtibat bürolarına herhangi bir firma yetkilisi tarafından getirilerek üyelik işlemi yaptırılabilmektedir (İmzaya yetkili kişinin gelmesine gerek bulunmamaktadır).

İhracatçı Birlikleri

Dış Ticareti Öğreniyorum 
Nasıl İhracatçı Olunur ?
İhracat Yapmak İstiyorum 
İhracat Prosedürleri 
İhracatta Pratik Bilgiler 
Dış Ticaret Belgeleri 
Ticari Bilgi Hizmetleri 
Sorularla Dış Ticaret 
E-Dergiler 
İhracat 
Kısıtlamalar 
İhracat Belgeleri 
İhracat Stratejik Planı Portalı 
İhracat Mevzuatı 
İhracatta e-Birlik Uygulamaları 
İhracatçı Birliklerine Üyelik 
İhracatı Geliştirici Projeler 
Gümrük Beyannamesi Onay İşlemleri 
İthalat 
İthalat Belgeleri 
Bedelsiz İthalat 
Korunma Önlemleri 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 
Kısıtlamalar 
Dış Ticarette Standardizasyon 
İthalatta Ürün Güvenliği Denetimi 
Uygunluk Belgeleri 
Kontrol Belgeleri 
AB Mevzuatına Uyum ve CE İşareti 
Devlet Yardımları 
Yurt İçi Fuar Destekleri 
İhracata Yönelik Devlet Yardımları 
Yurt Dışı Fuar Destekleri 
Ar-Ge Destekleri 
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması 
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliş.Destekleri
İstihdam Yardımı 
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği 
Avukatlık Danışmanlık Hizmeti Desteği 
Tasarım Desteği 
Pazara Giriş 
Türk İhraç Ürünleri-Ticaret Politikası Önlemleri 
Pazara Giriş Araştırmaları 
İhracatta Offset Uygulamaları Hakkında Bilgiler 
Ticarette Teknik Engeller 
CE İşareti ve Onaylanmış Kuruluşlar 
Türk İhracatçılar Rehberi 
Fuar ve Heyet Programları 
Ticari Bilgi Rehberlik Hizmetleri 
Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi 
Dahilde & Hariçte İşleme Rejimi 
Dahilde İşleme Rejimi ve Mevzuatı 
Dahilde İşleme Belgesi ve DİR Otomasyon Uygulaması 
Hariçte İşleme Rejimi Nedir 
Vergi, Resim ve Harç İstisnası 
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Nedir 
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri 
 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri 
Dış Ticarette Finansman ve Ödeme 
İhracatın Finansmanı ve Türk EXİMBANK 
İhracat Kredi Sigortası Programı 
Dış Ticaretle İlgili Uluslararası Merkezler 
Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi 
Ankara Ticaret Noktası 
Dış Ticaret Temsilcilikleri 
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Ofisleri 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Temsilcilikleri 
İhracatçı Birlikleri Yurt Dışı Ticaret Temsilcilikleri 
Dış Ticaret İstatistikleri 
Sektörel Dış Ticaret Verileri 
Gümrük İşlemleri 
Bedelsiz İthalat 
e-Gümrük İşlemleri 
Menşe Kuralları 
Gümrük Tarifesi 
Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları 
Naklihane 
Onaylanmış Kişi Statüsü 
Eşyanın Gümrük Kıymeti 
Malul ve Sakatlık Muafiyetleri 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi 
Tır Sistemi ve Transit İşlemleri 
Yolcu İşlemleri 
Sınır Güvenliğine İlişkin Gümrük Muhafaza Hizmetleri 
Serbest Bölgeler 
Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları 
Türkiye AB İlişkileri ve Mevcut Gelişmeler 
AB Mevzuatına Uyum ve CE İşareti 
Serbest Ticaret Anlaşmaları 
..